1. Eigen risico deelname proefles

2. Waiver participating a trial-lesson

3. CrossFit Scheveningen: Algemene Voorwaarden *NL

4. CrossFit Scheveningen: General Terms and Conditions *English (find below Dutch version)

1. Verklaring eigen risico proefles

Eigen risico deelname proefles CrossFit

Hierbij verklaard ondergetekende (17 jaar of ouder) akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden voor deelname aan een proefles van CrossFit Scheveningen.

Ik begrijp de mogelijke risico’s in betrekking tot CrossFit trainingen!

Door het aanvinken van deze verklaring ga ik akkoord volledig voor eigen risico te zullen deelnemen!

2. Waiver participating a trial-lesson

Herewith the undersigned declares (17 years or older) to agree to the General Terms and Conditions of CrossFit Scheveningen.

I fully understand the assumption of risk involved while participating in a trial-lesson training CrossFit!

I understand that by ticking the checkbox I will not hold CrossFit Scheveningen liable for any injuries or damages and agree to accept all the risks involved!

3. CrossFit Scheveningen: Algemene Voorwaarden *Nederlands

*Find the English version of our General Terms and Conditions below of the Dutch version (4.)

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

CrossFit Scheveningen: CrossFit Scheveningen VOF alsmede de activiteiten die onder de naam CrossFit worden aangeboden.

Lid: de natuurlijke persoon (m / v / gn), of – in geval van Bedrijfs-CrossFit – de rechtspersoon of partij op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd.

Bedrijfsfitness: deelname aan CrossFit, waarbij de werkgever het lidmaatschap is aangegaan.

Deelnemer (i): natuurlijk persoon, welke als werknemer, niet zijnde een Lid, deelneemt aan CrossFit of bedrijfs-CrossFit en via de afspraken van de werkgever met CrossFit ook rechtstreeks gebonden is aan deze Algemene Voorwaarden.

Deelnemer (ii): natuurlijk persoon, welke als Scholier of Cursist, niet zijnde een Lid, deelneemt aan CrossFit of bedrijfs-CrossFit en via de afspraken van de School, Stichting, Vereniging of Onderneming met CrossFit ook rechtstreeks gebonden is aan deze Algemene Voorwaarden.

Extra’s: een product, dienst of faciliteit die tegen vergoeding van CrossFit Scheveningen kan worden afgenomen in aanvulling op het basis lidmaatschap. Hieronder vallen Personal Training, Losse Groepslessen, Cursussen, Voedingsadviezen, Horeca, Challenges, Verkoop Accessoires.

Affiliate manager: degene die zorg draagt voor het beheer van de CrossFit vestiging.

Coach: degene die de les begeleid.

Box: locatie CrossFit Scheveningen.

Gym-Floor: de oppervlakte binnen de box met zwart rubberen matten en groen kunstgras.

Inschrijving: een inschrijving waarmee men Lid wordt op de manier beschreven in artikel 2 lid a.

Lidmaatschapsovereenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen CrossFit Scheveningen en Lid door inschrijving op een van de wijzen zoals beschreven in artikel 2a. en waarin de afspraken tussen partijen zijn vastgelegd inclusief deze Algemene Voorwaarden en eventuele Extra’s.

Overeenkomst: de Lidmaatschapsovereenkomst.

ARTIKEL 2: LID WORDEN

a. Lid worden bij CrossFit Scheveningen kan op de volgende manieren:

Een natuurlijk persoon, vanaf 17 jaar, kan lid worden door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier, tevens Overeenkomst, zowel beschikbaar Online als aan de balie.

2. de – in geval van Bedrijfs-CrossFit – met de werkgever overeengekomen wijze.

b. Een Lid is lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving en gaat de SEPA automatische incasso vanaf dat moment van start. Het niet voldoen aan enige betalingsverplichting door een Lid kan er enkel toe leiden dat de Overeenkomst eindigt indien deze wordt ontbonden door CrossFit Scheveningen.

3. CrossFit Scheveningen behoudt zich het recht voor de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen.

ARTIKEL 3: RESERVERINGEN, OPENINGSTIJDEN EN LESTIJDEN

a. CrossFit Scheveningen maakt gebruik van een reservering systeem. Ieder Lid is verplicht zich middels dit systeem voor een WOD aan te melden. Aanmelden kan tot 5 minuten voor aanvang van de WOD. Bij verhindering is ieder Lid verplicht zich 2 uur voor aanvang in dit systeem af te melden. WOD uren met minder dan 3 inschrijvingen komen automatisch te vervallen, het is ieders eigen verantwoordelijkheid dit voor aanvang te controleren.

b. Een WOD duurt 60 minuten exclusief 10 minuten transitie tijd.

c. CrossFit Scheveningen is gerechtigd de openingstijden en/of lestijden tijdelijk of blijvend te wijzigen.

d. CrossFit Scheveningen is gerechtigd te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

e. CrossFit Scheveningen is gerechtigd de Box voor verhuizing, reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Het lid heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.

f. Indien CrossFit Scheveningen om wat voor reden dan ook geen faciliteiten kan verschaffen. Gaat het lid hiermee akkoord, indien deze verhindering niet langer dan 14 dagen duurt, zonder het recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.

ARTIKEL 4: LIDMAATSCHAP, TERMIJN EN BETALING

a. Een Overeenkomst bij CrossFit Scheveningen wordt aangegaan voor de vorm en duur zoals aangegeven bij de inschrijving, bestaande uit een overeenkomst met een contractduur van 3, 6 of 12 maanden startend vanaf de datum van inschrijving.

b. CrossFit Scheveningen behoudt zich het recht voor om inschrijfgeld in rekening te brengen.

c. Abonnementen en tarieven zijn te vinden op www.crossfit-scheveningen.nl. Prijzen zijn inclusief BTW.

d. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.

e. Betaling van het lidmaatschap dient bij een Overeenkomst waar is gekozen voor halfjaar of jaarbetaling respectievelijk te geschieden per half jaar of jaar vooruit via SEPA automatische incasso. Dit is ook het geval indien deze Overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd. Een Lid, zijnde een natuurlijk persoon, kan bij aanvang van het lidmaatschap ook kiezen voor een Overeenkomst voor een half jaar of jaar met termijnbetaling. Termijnbetaling is uitsluitend mogelijk per maand vooruit via SEPA automatische incasso en tegen de daarvoor vastgestelde tarieven per maand.

f. Bij niet tijdige ontvangst door CrossFit Scheveningen van verschuldigde bedragen om welke reden dan ook (bijv. stornering, blokkering, onvoldoende saldo, etc.), is Lid verplicht deze zelf het verschuldigde bedrag over te boeken. Indien het Lid, ook na in gebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is het Lid in verzuim en worden incassokosten in rekening gebracht. CrossFit Scheveningen is vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering uit handen te geven ter incasso. In dat geval is het Lid gehouden om de volledige opeisbare vordering, waaronder alle bedragen zoals bedoeld in artikel 4.c hierboven, alsmede toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, inclusief alle buitengerechtelijke incassokosten ineens te voldoen.

g. Indien het Lid in verzuim is door een betalingsachterstand, kan CrossFit Scheveningen de Overeenkomst met directe ingang beëindigen, onverminderd het recht om de vordering die op dat moment open staat, evenals toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de Overeenkomst, ineens en direct bij het Lid te (laten) incasseren.

h. CrossFit Scheveningen behoudt zich het recht voor de tarieven aan te passen. Het Lid is niet gerechtigd om de Overeenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden. Tariefaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

i. Indien het Lid, de Deelnemer (i, ii) geen gebruik maakt van de Overeenkomst, vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.

j. Binnen de duur van de Overeenkomst is het mogelijk onder navolgende voorwaarden een abonnement te Upgraden. Het is niet mogelijk binnen de Overeenkomst een Abonnement te Downgraden. Wanneer een Lid zijn abonnement wenst te Upgraden zal deze vanaf de dag van inschrijving van de opeenvolgende kalendermaand worden geëffectueerd en geldt deze als nieuwe start datum van het contract. Het hiermee gemoeide verschil in tarief zal betreffend Lid in rekening worden gebracht en middels automatische incasso worden afgeschreven.

ARTIKEL 5: BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP

a. Beëindiging van een lidmaatschap geschiedt door opzegging. Opzegging dient door het Lid per email (iris@crossfit-scheveningen.nl) te geschieden. Als het Lid zijn lidmaatschap niet uiterlijk 30 dagen voor de einddatum van de initiële contractduur per email bij CrossFit Scheveningen opzegt, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor onbepaalde tijd.

b. Indien de Overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, bedraagt de opzegtermijn 30 dagen.

c. Wanneer het lidmaatschap dat is verlengd voor onbepaalde tijd wordt opgezegd, zal CrossFit Scheveningen het door het Lid te veel vooruitbetaalde bedrag restitueren. Hierbij wordt het verschuldigde tarief voor de periode in de betreffende betaalperiode tot aan de beëindiging opnieuw berekend naar het bedrag dat voor die periode verschuldigd zou zijn bij een 3-maandelijkse termijnbetaling en komt het financiële voordeel van de half jaar of jaarbetaling te vervallen. Het teveel betaalde bedrag wordt gerestitueerd.

d. Opschorting van het lidmaatschap om welke reden dan ook is niet toegestaan.

e. CrossFit Scheveningen behoudt zich het recht voor bij wanprestatie, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag, ter exclusieve beoordeling door CrossFit Scheveningen, het Lid de toegang te ontzeggen en het lidmaatschap (per direct) te beëindigen.

ARTIKEL 6: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

a. Het beoefenen van Sport kan risico’s met zich meebrengen.

b. Het volgen van sportactiviteiten en afnemen van Extra’s, die deel uitmaken van CrossFit Scheveningen, is geheel voor eigen risico van het Lid, de Deelnemer (i, ii).

c. CrossFit Scheveningen en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid, de Deelnemer (i, ii).

d. Het Lid, de Deelnemer (i, ii) zal zowel CrossFit Scheveningen, Affiliate Manager, Coach als ook de voor haar of in haar opdracht werkzame personen vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

e. CrossFit Scheveningen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid, de Deelnemer (i, ii).

ARTIKEL 7: PERSOONSGEGEVENS

a. CrossFit Scheveningen verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

b. CrossFit Scheveningen verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: aangaan van een contract, facturatie, debiteurenadministratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden.

ARTIKEL 8: ALGEMEEN

a. Het is in verband met de veiligheid alleen mogelijk onder strikte voorwaarden kinderen mee te nemen naar de CrossFit Box.

1. Elk Lid, de Deelnemer (i, ii) zal te allen tijde als ouder zijn of haar kind persoonlijk moeten begeleiden.

2. In verband met aansprakelijkheid is het voor kinderen niet toegestaan zich in navolgende gebieden te begeven;

2.1 CrossFit Gym-Floor,

2.2 Parkeerplaats en Omgeving

b. Het Lid, de Deelnemer (i, ii) verleent, toestemming aan CrossFit Scheveningen voor het openbaar maken van foto’s/beeldmateriaal en dergelijke, waarop deze zichtbaar is. Wanneer dit een bezwaar mocht zijn is er op schriftelijk verzoek van deelnemer een uitzondering mogelijk.

c. Om op een optimale wijze gebruik te maken van de CrossFit Gym-Floor zijn er navolgende huisregels opgesteld.

HUISREGELS

1. Verzoek aan alle atleten om de krijtborden, vloer, abmat/yoga-mat, pull up bar etc. na gebruik te reinigen.

2. Na de WOD alle materialen terug te leggen op de daarvoor bestemde plaatsen.

3. Betreden van de Gym-Floor alleen toegestaan bij aanvang WOD of OPEN GYM.

4. Stel je voor aan de nieuwe of jouw onbekende atleten die mee trainen

5. Etenswaren en Glas zijn op de Gym-Floor niet toegestaan.

6. Gebruik van een mobiele telefoon op de Gym-Floor om te bellen niet toegestaan.

7. Huisdieren zijn niet toegestaan.

8. Geen persoonlijke eigendommen achter te laten.

9. Respecteer de Coaches en respecteer elkaar.

10. Alleen de Coaches Coach.

11. Als iets kapot gaat, maak er dan melding van.

12. Weightlifting Barbells met 5Kg plates, Lege Barbells, Kettle Bells & Dumbells nooit laten vallen.

13. Behandel al het materiaal met beleid.

ARTIKEL 9: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

a. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met CrossFit Scheveningen aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst tussen het Lid en CrossFit Scheveningen zullen worden beslecht door een volgens de wet bevoegde rechter te Den Haag.

ARTIKEL 10: TOT SLOT

a. Door zijn inschrijving verklaart het Lid deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van CrossFit Scheveningen te accepteren en hiernaar te handelen.

b. Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de Overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen CrossFit Scheveningen en het Lid.

c. Overeenkomsten tussen het Lid en CrossFit Scheveningen kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd.

d. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.

4. CrossFit Scheveningen: General Terms and Conditions *English

ARTICLE 1: DEFINITIONS

General Terms and Conditions:

In these General Terms and Conditions, the following terms have the following specific meaning:

CrossFit Scheveningen: CrossFit Scheveningen VOF and the activities offered under the CrossFit name.

Member: the natural person (m / f / gn), or – in the case of Company fitness – the legal entity or party in whose name the membership is administered.

Company fitness: participation in CrossFit, where the employer has entered into membership.

Participant (i): natural person, who as an employee, not being a Member, participates in CrossFit or corporate CrossFit and is also directly bound by these Terms and Conditions via the agreements of the employer with CrossFit

Participant (ii): natural person who participates in CrossFit or Business CrossFit as a Pupil or Student, not being a Member and who is also directly bound by these Terms and Conditions via the agreements of the School, Foundation, Association or Company with CrossFit.

Extras: a product, service or facility that can be purchased for a fee from CrossFit Scheveningen in addition to the basic membership. This includes Personal Training, Individual Group

Courses, Courses, Catering, Challenges, Sales Accessories

Affiliate manager: the person who takes care of the management of the CrossFit establishment.

Coach: the person who is supervising the lesson.

Registration: a registration with which one becomes a member in the manner described in article 2 paragraph a.

Membership agreement: the agreement between CrossFit Scheveningen and Member by subscription to one of the ways as described in Article 2a. and in which the agreements between parties are recorded including these General Terms and Conditions and any extras.

Agreement: The Membership Agreement

ARTICLE 2: BECOMING A MEMBER

MEMBERSHIP

a. Becoming a member:

1. A natural person, 17 years or older, can become a member by filling out and signing the subscription form, also agreement, available online or at the front desk.

2. in case of Corporate CrossFit, membership is attaint in co-operation with employer or organization.

b. A Member is beheld membership fee from the time of registration. The SEPA direct debit starts from that moment. Failure to comply with any payment obligation by a Member may only lead to the Agreement ending if it is dissolved by CrossFit Scheveningen.

3. CrossFit Scheveningen reserves the right to change membership terms and conditions.

ARTICLE 3: RESERVATIONS AND OPENING TIMES

a. CrossFit Scheveningen uses a reservation system. It is mandatory for every Member to register for a WOD or Open GYM using the reservation system. You can register up to 5 minutes before the start of a class. In case of prevention, each Member is obliged to log out of this system 2 hours before the start. Only WOD classes with fewer than 3 registrations automatically expire, it is the athlete’s own responsibility to check for cancelled class before they start.

b. CrossFit Scheveningen is entitled to change the opening hours temporarily or permanently.

c. CrossFit Scheveningen is entitled to close during generally recognized public holidays and school holidays.

d. CrossFit Scheveningen is entitled to close the Box for moving, repair and maintenance work. The member is not entitled a refund of membership fees.

e. If for some reason CrossFit Scheveningen can not facilitate, the member will agree unless the delay will not take longer than 14 days, to waive its rights for a refund of membership fees.

ARTICLE 4: MEMBERSHIP, TERM AND PAYMENT

a. An agreement with CrossFit Scheveningen is entered into for the shape and duration as indicated at registration, consisting of an agreement with a contract term of 3, 6 or 12 months where the day of registration is your starting date. A direct debit for the remeaning of the calendar month or if full payment in advance is chosen, will be made. Each agreement with its own specific terms and conditions.

b. CrossFit Scheveningen reserves the right to charge registration fee!

c. Subscriptions and rates can be found at www.crossfit-scheveningen.nl. Prices include VAT.

d. All amounts are due and payable in advance.

e. Payment of the membership must be made by means of the following contracts:

1) 3 month – monthly 2) 6 month – monthly or half year in advance 3) 12 month – monthly or 12 month in advance. Where is chosen for half year or year payment in advance this should respectively paid in full via SEPA direct debit. This is also the case if this agreement has been extended for an indefinite period of time. A member, being a natural person, can also opt for a membership at the start of the Agreement for a half year or year with Term payment. Term payment is only possible via SEPA direct debit per month ahead and at the specified rates per month.

f. Failure to timely receipt by CrossFit Scheveningen of amounts due for any reason (e.g. reversal, insufficient balance, etc.), the direct debit will not be offered again. The member will be personally responsible for the transfer of the memberships fee. If the Member fails to comply with the payment obligation, even after being declared in default, the Member is in default and collection costs will be charged. CrossFit Scheveningen is from then on entitled to hand over the entire claim for collection. In that case, the Member is obliged to pay the full due and payable claim, including all amounts as referred to in Article 4.c above, as well as future instalments owed for the duration of the agreement, including all extrajudicial debt collection costs.

g. If the Member is in default due to a payment arrears, CrossFit Scheveningen can terminate the Agreement with immediate effect, without prejudice to the right to open the claim that is currently open, as well as future instalments that are due for the duration of the Agreement, collect all at once and immediately from the Member.

h. CrossFit Scheveningen reserves the right to adjust the rates. The Member is not entitled to dissolve the Agreement as a result of a tariff change. Tariff adjustments due to government measures can be implemented immediately regardless of the amount and do not give rise to termination.

i. If the Member, the Participant (i, ii) does not make use of the Agreement, no refund of the membership fee will take place.

j. Within the term of the Agreement it is possible to Upgrade a subscription under the following conditions. It is not possible to Downgrade a Subscription within the Agreement. If a Member wishes to upgrade his subscription, then this will be effected from the day of his initial subscribtion of the consecutive calendar month.

ARTICLE 5: TERMINATE MEMBERSHIP

a. Termination of a membership takes place by cancellation. Termination must be made by the Member by email (iris@crossfit-scheveningen.nl). If the Member does not terminate his membership at the latest 30 days before the end date of the initial contract term by email at CrossFit Scheveningen, the membership is automatically extended for an indefinite period.

b. If the Agreement has been extended for an indefinite period, the notice period is 30 days.

c. CrossFit Scheveningen reserves the right in case of non-fulfilment, in case of serious or repeated violation of the house rules or otherwise unacceptable behavior, for the exclusive assessment by CrossFit Scheveningen, deny the Member access and terminate the membership (immediately).

d. Suspension of membership for any reason is not permitted.

e. If the membership that has been extended for an indefinite period is terminated, CrossFit Scheveningen will refund the amount prepaid by the Member. Hereby, the rate due for the period in the relevant payment period until the termination is recalculated to the amount that would be due for that period for a 3-monthly instalment payment and the financial benefit of the half-year or annual payment is cancelled. The overpaid amount will be refunded.

ARTICLE 6: RISK AND LIABILITY

a. Practicing sports can involve risks.

b. Following activities and taking Extras, which are part of CrossFit Scheveningen, is entirely at the own risk of the Member, the Participant (i, ii).

c. CrossFit Scheveningen and the persons working for it or in its assignment do not accept any liability for material or immaterial damage as a result of any accident or injury to the Member, the Participant (i, ii).

d. The Member, the Participant (i, ii), will indemnify CrossFit Scheveningen, Affiliate Manager, Coach and the persons working for it or in its assignment against third-party claims in this respect.

e. CrossFit Scheveningen does not accept any liability for damage, loss or theft of property of the Member, the participant (i, ii).

ARTICLE 7: PERSONAL DATA

a. CrossFit Scheveningen processes the personal data of the Member within the framework of the applicable laws and regulations regarding the protection of privacy, in particular the General Data Protection Regulation (GDPR), in a manner and for the purposes as described below.

b. CrossFit Scheveningen processes personal data for the purposes: necessary for the performance of a contract, invoicing, accounts receivable, complaint handling and dispute resolution, to prevent, detection and fight against fraud and irregularities. No other purpose then that which reflect the objectives of data protection law.

ARTICLE 8: GENERAL

a. In connection with safety, it is only possible to take children to the CrossFit Box under strict conditions.

1. Each Member, the Participant (i, ii) shall always accompany his or her child personally as a parent.

2. In relation to liability, children are not allowed to enter the following areas; a. CrossFit Gym, b. Parking space and Environment

3. CrossFit Gym can be defined as the surface with black rubber mats and green artificial grass.

b. The Member, the Participant (i, ii) authorizes CrossFit Scheveningen for the publication of photos / images and similar where it is visible.

If there is an objection to this rule, exeption by special request of Participant is always possible!

HOUSE RULES

c. In order to make optimal use of the CrossFit Gym Floor, the following house rules have been drawn up.

1. Request to all athletes to clean the chalkboards, floor, abmat / yoga mat, pull up bar etc. after use.

2. After the WOD return all materials to the designated places.

3. Access to the Gym Floor is only allowed at the start of WOD or OPEN GYM.

4. Food and Glass are not allowed on the Gym Floor.

5. Use of a mobile phone on the Gym Floor to call is not permitted.

6. Please do not leave any property after the WOD.

ARTICLE 9: APPLICABLE LAW AND DISPUTES

a. These terms and conditions and all agreements entered into by or with CrossFit Scheveningen is only the Dutch law is applicable.

b. All disputes that may arise as a result of the Agreement between the Member and CrossFit Scheveningen will be settled by a competent court in The Hague.

ARTICLE 10: FINALLY

a. By registering, the Member declares to accept these General Terms and Conditions and the house rules of CrossFit Scheveningen and to act accordingly.

b. These General Terms and Conditions together with the Agreement govern the legal relationship between CrossFit Scheveningen and the Member.

c. Agreements between the Member and CrossFit Scheveningen can only be entered into in writing and can only be changed in writing.

d. If any of the above provisions is invalid or unlawful, the remaining provisions will continue to apply.

Who we are

Our website address is: https://crossfit-scheveningen.nl

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements